Projekty

DisTerrMem – Disputed Territories & Memory

DisTerrMem to projekt prowadzony przez konsorcjum sześciu organizacji z czterech krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Armenii i Pakistanu. Badamy rolę konkurencyjnych pamięci o spornych terytoriach – czyli takich, o które toczą się walki polityczne między kilkoma krajami (np. o Górski Karabach – między Armenią i Azerbejdżanem). Zastanawiamy się nad tym, jak zarządzać konkurencyjnymi pamięciami w taki sposób, by osłabiać regionalne konflikty polityczne.  Zobacz więcej na: www.disterrmem.eu

Instytucja finansująca: Komisja Europejska (program HORIZON2020).

Czas trwania: 2019-2024.

Kierownictwo: dr Christina Horvath (University of Bath – główny koordynator); dr Tomasz Rawski (Uniwersytet Warszawski – polski zespół).

Moja rola: Kierownik polskiego yespoŁu

—————

RePast – Revisiting the Past, Anticipating the Future

RePAST to projekt prowadzony przez konsorcjum kilkunastu europejskich uniwersytetów, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób społeczeństwa europejskie radzą sobie ze swoją trudną przeszłością. Badamy skonfliktowane dyskursy zakorzenione w trudnej przeszłości ośmiu krajów europejskich, z uwzględnieniem ich wpływu na integrację z UE. Analizujemy też sposoby oddziaływania obecnych kryzysów europejskich (kryzys gospodarczy, uchodźczy, polityczny) na kształt tych dyskursów. Projekt wdroży działania i zaproponuje strategie obliczone na wzmocnienie integracji europejskiej, zarówno na poziomie kształtowania polityki, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Zobacz więcej na: www.repast.eu

Instytucja finansująca: Komisja Europejska (program HORIZON2020).

Czas trwania: 2018-2020.

Kierownictwo: dr Dimitra Milioni (koordynator REPAST); dr Katarzyna Bojarska (polski zespół).

Moja rola: Badacz w sekcji analizy mediów. Badam polski dyskurs medialny po 1989r. dotyczący trudnej przeszłości (II wojna światowa i komunizm).  Prowadzę socjologicznie zorientowaną, jakościową analizę treści artykułów publicystycznych i wywiadów z czołowymi polskimi dziennikarzami. Przeprowadzam też wywiady fokusowe dotyczące trudnej przeszłości.

——————-

Boszniacki Nacjonalizm. Strategie Tworzenia Granic Wspólnoty

Projekt obejmował przemyślenie jednego z podstawowych mechanizmów nacjonalistycznej polityki, tj. mechanizmu odróżniania „swoich” od „obcych”, na przykładzie boszniackiego nacjonalizmu w Bośni i Hercegowinie po 1995 roku. Chodziło o analizę strategii tworzenia kulturowych granic narodu boszniackiego używanych przez głównych boszniackich aktorów politycznych na płaszczyźnie oficjalnej polityki pamięci dotyczącej trzech kluczowych wydarzeń z ostatniej wojny domowej (1992-1995): masakry w Srebrenicy, oblężenia Sarajewa i walk o Mostar. Zobacz więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/324125-pl.pdf.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs ETIUDA 4)

Czas trwania: 2016-2018.

Kierownictwo: Tomasz Rawski (Instytut Socjologii UW).

Moja rola: Kierownik projektu. Planowanie, organizacja, przeprowadzenie badania. Rozliczenie projektu.

—————–

Pamięciowy Wymiar Transformacji Ustrojowej w Świetle Uchwał Kommemoratywnych Parlamentu RP Podejmowanych w Latach 1989-2014

Badanie dotyczyło pamięciowego wymiaru polskiej transformacji, tj. obrazu przeszłości, jaki wyłaniał się z uchwał kommemoratywnych podejmowanych przez polski parlament w latach 1989–2014. Zgromadziliśmy unikatowy, spójny i zamknięty korpus tekstów dokumentujących przemiany tego wymiaru polskiego życia politycznego w ciągu 25 lat po transformacji ustrojowej. Ich szczegółowe opracowanie i analiza pozwoliło odpowiedzieć na szereg istotnych pytań, w tym: do jakich postaci i wydarzeń z przeszłości odnosi się najczęściej oficjalna pamięć zbiorowa wyrażana w uchwałach parlamentu? Które okresy z przeszłości upamiętniano najchętniej? Jakie elementy uchwał wzbudzały największe spory w parlamencie? Jaki był zasięg oddziaływania podejmowanych uchwał mierzony między innymi ich oddźwiękiem medialnym? Zobacz więcej: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=8236

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs SONATA 7).

Czas trwania: 2015-2017.

Kierownictwo: dr Marcin Napiórkowski (Instytut Kultury Polskiej UW).

Moja rola: Badacz jakościowo-ilościowy. Współtworzyłem bazę uchwał komemoratywnych, prowadziłem analizy procesu legislacyjnego w kontekście oficjalnej polskiej polityki pamięci.

—————

Państwo Współczesne: Style Działania

Projekt stawiał pytanie o rolę współczesnego państwa w koordynowaniu życia zbiorowego. Badanie ujmowało państwo w perspektywie empirycznej, tj. analizowane były funkcje i sposoby działania państwa w koordynowaniu poszczególnych sfer życia społecznego. Poszukiwaliśmy wzorców działania państwa, zasad organizujących jego aktywność, reguł spajających repertuar celów, środków i sposobów działania. Zobacz więcej: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=752

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS 4).

Czas trwania: 2013-2016.

Kierownictwo: prof. Jacek Raciborski (Instytut Socjologii UW).

Moja rola: Badacz jakościowy. Analizowałem politykę symboliczną Bośni i Hercegowiny w latach 90. z punktu widzenia procesu budowania niepodległej państwowości.

—————

Logic of Civil Society: Policy of the Protest in New Democracies

Projekt był szeroko zakrojonym międzynarodowym badaniem empirycznym dotyczącym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach, które niedawno przeszły transformację demokratyczną. Badanie skupiało się na strukturze społeczeństwa obywatelskiego, dynamice protestów społecznych i ich wpływu na jakość demokracji w czterech krajach (Polska, Węgry, Korea Pd., Tajwan) w ciągu dwóch dekad, tj. w latach 1991-2011.

Instytucja finansująca: National Council for Eurasian and East European Research (USA), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska) i inne.

Czas udziału: listopad 2011 – sierpień 2012.

Kierownictwo: prof. Jan Kubik (Rutgers University), prof. Grzegorz Ekiert (Harvard University), dr Michał Wenzel (SWPS).

Moja rola: Koder i kontroler jakości bazy danych dotyczącej protestów społecznych w Polsce.